ثبت نام حساب کاربری اینترنت

 

به نکات زیر توجه فرمائید :
- حتما پس از اتمام کار با اینترنت اشتراک خود را Disconnect (قطع) کنید. - به هیچ عنوان "نام کاربری (Username) " و "رمز عبور (Password)" خود را در اختیار سایرین قرار ندهید. - اگر قصد تعویض رمز عبور خود را دارید ،از انتخاب رمز عبور ساده خودداری نمایید.
بعد از فعال شدن نام کاربری جهت مشاهده سوابق کاری و تغییر رمز حساب می توانید به آدرس
http://ias.ksfu-ict.ir
مراجعه نمائید.
تذکر :
- مسئولیت کلیه فعالیت های انجام شده با اشتراک اینترنت شما به عهده شخص شما می باشد.
- فرایند صدور "نام کاربری (Username) و رمز عبور (Password)"در صورت فراموشی به صورت مکتوب و حداقل 10 روز به طول می انجامد.
- قصور از مطالب فوق چه عمدی و چه غیر عمدی موجب ابطال کاربری به صورت "یک ماهه" ، "شش ماهه" ، "کامل" به ترتیب برای بار اول ، بار دوم و سوم خواهد شد.
 


شماره دانشجویی  *    
کدملی یا ش.شناسنامه     
موبایل  *    
ایمیل